Издаване на Удостоверение за настоящ адрес - при заявяване на нов адрес

  Описание на услугата  Удостоверение за настоящ адрес се издава след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес. Адресна карта161.27 KB  Документи, които се прилагат към адресната карта:- Документ за самоличност - Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота - документ за собственост; документ за ползване на имота…

Издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Описание на услугата 60.41 KB Искане 598.46 KB Необходими документи: - Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението - Разрешение за постоянно пребиваване или карта за пребиваване на чужденец - Отечествен документ за самоличност - Документ за платена такса Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза…

Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

Описание на услугата456.44 KB Заявление547.62 KB Декларация1.02 MB Документи, които се прилагат към заявлението:- Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени следните условия: между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело,…

Заверка на Документи по гражданско състояние за чужбина

Описание на услугата 54.99 KB Срок за предоставяне на услугата: според срока на заявлението за издаване на удостоверение по гражданско състояние. обикновена услуга - 7 дни бърза услуга - в рамките на 3 работни дни експресна услуга - в рамките на 1 работен ден (8 работни часа) Такса: 5.00 лв.…

Издаване на Препис-извлечение от съставен акт за гражданско състояние

Описание на услугата 58.5 KB Заявление 658.23 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза услуга -…

Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - при заявяване на нов адрес

  Описание на услугата  Удостоверение за постоянен адрес се издава след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес. Заявление за постоянен адрес 152.42 KB  Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота - документ за собственост; документ…

Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Информация за услугатаАктът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице.Препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение…

Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Описание на услугата 454.67 KB Заявление 659.75 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза услуга - в…

Горещ телефон
за сигнали