Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Описание на услугата454.67 KB Заявление659.75 KB Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за самоличност -когато се подава на гише- Документ за платена такса-Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга - в рамките на 3 работни дниекспресна услуга -…

Издаване на Удостоверение за наследници

Описание на услугата79.3 KB Искане210.91 KB Документи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност на заявителя /пряк наследник/ - когато се подава на гише-Документ за платена такса- За починал наследник, който не е бил жител на град Стара Загора препоръчително сеприлага удостоверение за наследници от населеното място, където е…

Издаване на Удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки

Описание на услугата57.27 KB Искане598.46 KBДекларация за родствени връзки513.14 KB Документи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност -когато се подава на гише- Декларация за родствени връзки- Документ за платена такса- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга…

Издаване на Удостоверение за семейно положение

Описание на услугата66.32 KB Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност - когато се подава на гише- Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник - При необходимост: удостоверение за сключен граждански брак; решение за развод; препис-извлечение от…

Припознаване на дете

Описание на услугата67.26 KB Заявление549.16 KB Декларация511.12 KB Документи, които се прилагат към заявлението:- Декларация по образец- Документ за самоличност на двамата родители- Удостоверение за раждане на детето - оригинал (с печат за изплатена еднократна помощ след раждане)Срок за предоставяне на услугата:3 месеца, съгласно чл. 66 от Семейния кодексТакса: няма…

Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Описание на услугата44.12 KB Заявление за разрешаване сключването на граждански брак извън определеното от кмета на общината мястоЗаявление591.16 KB Документи, които се прилагат към заявлението:- Документи за самоличност на встъпващите в брак - Документ за самоличност на свидетелите - Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак…

Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Описание на услугата58.22 KB Заявление552.79 KBДокументи, които се прилагат към заявлението:- Документ за самоличност - когато се подава на гише- Документ за платена такса-Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощникСрок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга - в рамките на 3 работни дниекспресна услуга - в…

Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал

Информация за услугатаАктът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои. Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава…

Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Описание на услугата57.45 KBИскане598.46 KBДокументи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност -когато се подава на гише- Копия на всички документи, в които имената се различават- Документ за платена такса-Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощникСрок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга - в рамките…

Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Описание на услугата58.11 KB Заявление587.71 KB Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за самоличност - когато се подава на гише- Документ за платена такса-Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощникСрок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга - в рамките на 3 работни дниекспресна услуга -…

Горещ телефон
за сигнали