Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Описание на услугата 454.67 KB Заявление 659.75 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза услуга - в…

Припознаване на дете

Описание на услугата 67.26 KB Заявление 549.16 KB Декларация 511.12 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Декларация по образец - Документ за самоличност на двамата родители - Удостоверение за раждане на детето - оригинал (с печат за изплатена еднократна помощ след раждане) Срок за предоставяне на услугата: 3 месеца,…

Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал

Информация за услугатаАктът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои. Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава…

Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Описание на услугата 57.45 KB Искане 598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност - когато се подава на гише - Копия на всички документи, в които имената се различават - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от…

Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Описание на услугата 58.11 KB Заявление 587.71 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза услуга -…

Горещ телефон
за сигнали