Издаване на препис-извлечение от съставен акт за гражданско състояние

Описание на услугата 58.5 KB Заявление 658.23 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата: 7 дни бърза услуга -…

Горещ телефон
за сигнали