Издаване на Удостоверение за раждане - дубликат

Описание на услугата56.26 KB Заявление598.41 KBДокументи, които се прилагат към заявлението:- Документ за самоличност - когато се подава на гише- Документ за платена такса- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник- При необходимост: документ за промяна на имената Срок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга -…

Издаване на Удостоверение за осиновяване

Описание на услугата55.14 KB Заявление581.4 KB Декларация590.12 KB Документи, които се прилагат към заявлението:- Декларация по образец- Документ за самоличност - когато се подава на гише- Документ за платена такса- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник Срок за предоставяне на услугата:7 днибърза услуга - в…

Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Описание на услугата67.86 KB Искане598.46 KBДокументи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност -когато се подава на гише-Официален документ за чуждия гражданин, от който да е видно името, датата на раждане, пол, семейно положение и писменото му съгласие в свободен текст, придружени с превод на български език- Документ за…

Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Описание на услугата70.27 KB Искане598.46 KBДокументи, които се прилагат към искането:- Документ за самоличност -когато се подава на гише- Копие от документа за самоличност на чуждия гражданин, преведен набългарски език и писмено съгласие на българския гражданин чрез декларация по образец-Документ за платена такса-Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се…

Възстановяване/ промяна на имена

Описание на услугата42.59 KB Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация Заявление713.07 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност-Копие на акта за раждане, когато лицето е родено в друго населено място- Документ за платена такса- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се…

Горещ телефон
за сигнали