Установяване наличието на българско гражданство

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата58.85 KB

Молба227.37 KB

Документи, които се прилагат към молбата:
- Документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от заинтересованото лице)
- Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
- Заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние
- Удостоверение за наследници (когато молбата се подава от наследник)
- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната (в случай че заинтересованото лице е в чужбина)

Срок за предоставяне на услугата:Удостоверението се издава след получаване отговор от Министерство на правосъдието

Такса:няма

Подаване
Услугата може да бъде заявена в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - eтаж 3, стая 309.
Работно време: 08:30-17:30 ч.

Горещ телефон
за сигнали