Интегриран план за градско възстановяване

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP001-1.001-039 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИР", ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора  03/09/2018, 16:20

Фиш за проектна идея  03/09/2018, 16:20

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора 15/03/2018, 15:15

Фиш за проект на идея 15/03/2018, 15:15 

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

Указания за изпълнения на проекти за енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради - Приложения

Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината

Заповед за сформиране на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината

Покана за първо работно заседание на Работната група

Протокол от заседание на Работната група

Покана относно провеждане на информационна кампания "Енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради"

 

Интегриран план за градско възстановяване и Инвестицонна програма реализиране на интегрирания план за периода 2014 - 2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020г.

 

Инвестицонна програма за реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020 г.

Горещ телефон
за сигнали