Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Образци
Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри
Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора
Декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадено становище от РЗИ-Стара Загора по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда на обекта

Правно основание
Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 3 и  ал. 4
Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1 и ал. 2

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри;
- Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или копие от лиценз по Закона за хазарта - прилага се по служебен път за обекти, категоризирани от Община Стара Загора;
- Становище на РЗИ - Стара Загора по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда относно спазване на граничните стойности на показателите за шум. За обектите, за които няма промяна в обстоятелствата - декларация по образец;
- Копие от договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма;
-  Удостоверение  от  Областна дирекция на  МВР,  както  и  от  отдел  „Опазване  на  обществения  ред  и управление при кризи“ при Община Стара Загора - /прилага се по служебен път/ за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението /не се отнася за новооткрити обекти/;
- Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди;
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора;
- Документ за внесена такса.

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса

  • Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за заведения за хранене и развлечение и игрални зали е 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта.
  • Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.
  • При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.
  • В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри се издава от Звено „Управление на общинска собственост и разрешителен режим“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали