Функции и правомощия на кмета на Община Стара Загора

Кметът на Общината:
 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация и кметствата;
 4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерство на вътрешните работи;
 6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет и представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината;
 7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;
 15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 17. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 20. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;
 21. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;
 22. утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;
 23. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 24. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;
 25. представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари. Прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;
 26. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 27. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали