Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

КОМПЛЕКС ОТ ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

Управител: Росица Митева

Адрес: с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Братя Кунчеви

Телефон: 042/ 614 866; 042/ 614 892

Електронна поща:   [email protected]

Интернет страница:  https://stzhubs.starazagora.bg


Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора е създаден по Проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Комплексът включва три центъра, находящи се в три населени места на територията на общината - селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви. Той предлага интегрирани услуги – здравни, социално-образователни, работа с родители и заинтересовани страни. Комплексът подкрепя усилията на Община Стара Загора за социално включване и подобряване на благосъстоянието на уязвимите общности, като въвежда системен подход към ранната детска интервенция със специален акцент върху децата на възраст между 0 и 6 години и лицата, които полагат грижи за тях.

Комплексът си партнира с местна неправителствена организация от България - сдружение "Свят без граници", която работи в сферата на ромското социално включване, образование и здравеопазване.

Центровете в трите населени места осъществяват конкретни дейности:

- Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование;

- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи и техните родители;

- Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда.

- Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествени грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции -  формиране на родителски умения, социалните и житейските умения, здравна грижа, развитие и образование на децата.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали