Обява за подбор по документи за длъжност „Старши специалист", Отдел „Кадастър и регулация“, Дирекция „Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.…

Обява за подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ 1. Кратко описание на длъжността: Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките и дейностите , за които отговаря. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки…

Процедура за набиране и подбор на кандидати за длъжността "Личен асистент" по Проект "Заедно за независим живот"

Обява за удължаване на срока за надиране и подбор на кандидати до 23 март   Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на…

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция "Гражданско състояние"

  Община Стара Загора, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №043-ДСл от 21.12.2017 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали