Обява за подбор по документи за длъжност „Специалист Кариерно ориентиране" в Център за подкрепа за личностно развитие

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ“ В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Основни отговорности – Специалистът кариерно ориентиране предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища; информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници,…

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“, Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 29.07.2019 г., като определя нова дата 19.08.2019 г. Допуснатите…

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”

Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител - Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”, Дирекция “Строителство и инвестиции”.

Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Горещ телефон
за сигнали