Конкурси и обявления за работа

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване” 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Конкурси за възлагане на управлението на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди №10-00-1051 и № 10-00-1052 от 30.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува,…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:19

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Европейски програми и международно сътрудничество"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:09

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с…

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше…

Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна…

Обява за подбор по документи за длъжността „Шофьор на автобус“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОБУС“   1. Кратко описание на длъжността: Ежедневно превозва учениците от населеното място до училището по определен маршрут. Поддържа автобуса в пълна техническа изправност и осигурява безаварийно транспортно обслужване.   2. Изисквания за заемане на длъжността: Основно образование; Свидетелство за…

Горещ телефон
за сигнали