Конкурси и обявления за работа


Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за управител на "Диагностично-консултативен център I - Стара Загора" ЕООД

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за управител на "Диагностично-консултативен център I - Стара Загора" ЕООД Списък на допуснатите кандидати

Процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и…

Конкурси за избор на управители на лечебни заведения - "Диагностично - консултативен център I - Стара Загора" ЕООД и "Медицински център I - Стара Загора" ЕООД

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗПП , чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди №…

Обява за подбор по документи за длъжността "Експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

 Кратко описание на длъжността: Проверява документацията, приложена към искането за регистриране въвеждането на строеж от четвърта или пета категория в експлоатация Проверява дали строежите имат ли необходимата степен на завършеност и дали са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка“ преди въвеждане в експлоатация Участва в комисии по чл.195 и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Устройство на територията", Дирекция „Строителство и инвестиции“

 Кратко описание на длъжността: Служебно съгласува проектите на граждани и инвеститори с експлоатационните дружества - ЕВН, Овергаз, ВиК, Виваком Изготвя и окомплектова цялата документация по съгласуване на проектите на гражданите и инвеститорите с експлоатационните дружества Оформя и обявява заповеди на заинтересованите собственици Подготвя преписки за отчуждаване на улици, площади и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Експерт", Звено "Инвеститорски контрол"

Кратко описание на длъжността: Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти Изготвя документи и процедури по устройствено планиране съгласно ЗУТ Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма Инспектира строителни обекти и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Експерт", Отдел "Устройство на територията"

 Кратко описание на длъжността: Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти Изготвя документи и процедури по устройствено планиране съгласно ЗУТ Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма Инспектира строителни обекти и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", отдел „Кадастър и регулация“, Дирекция „Строителство и инвестиции"

Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици Прави…

Обява за подбор по документи за длъжността "Експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

 Кратко описание на длъжността: Проверява документацията, приложена към искането за регистриране и въвеждането на строеж от четвърта или пета категория в експлоатация Проверява строежите имат ли необходимата степен на завършеност и дали са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка“ преди въвеждане в експлоатация Поддържа архив на въведените в експлоатация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали