Конкурси и обявления за работа

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА На основание чл.18, ал.1 и ал.2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.4, ал.1, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед №10-00-1994 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Стара…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“ Основни отговорности: Управителят отговаря за правилното стопанисване, опазване и експлоатация на имуществото и активите на база Културен център „Стара Загора“, собственост на Община Стара Загора; изготвя график за използване на базата и отговаря за правилното…

Обява за подбор по документи за длъжност "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Обгрижване на безстопанствените животни, настанени в приюта. Осигуряване на храна и вода за животните, почистване, подреждане и дезинфекциране на клетките и терените обитавани от настанените в приюта…

Обява за подбор по документи за длъжност "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Извършване на  физически преглед и диагностициране  здравния статус на животните постъпили в приюта. Проследяване на здравословното им състояние и лечение. Ваксиниране, обезпаразитяване и кастриране на настанените безстопанствените кучета, съгласно Програмата за овладяване популацията…

Обява за подбор по документи за длъжност "Ландшафтен архитект"

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ландшафтен архитект" 1. Кратко описание на длъжността: Проектиране, дизайн, изграждане и поддръжка на общинската зелена система. Планиране и изработване на проекти за озеленени площи, паркове и градини около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради или терени на територията на Община Стара Загора. Контролиране на изграждането,…

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“. Необходими документи: СV - автобиография Копие на диплома за образование /минимум средно образование/ Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават в стая 401,…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Стара Загора

Община Стара Загора на основание Заповед № 10-00-1928/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона…

Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Горещ телефон
за сигнали