Конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Минимални изисквания:

 • Образование – висше образование, степен бакалавър
 • Професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти.
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на отдел „Информация и комуникация“, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ;
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други евпорейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ или ЕСИФ;
 • Разпространява обща информация  за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта;
 • Събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.

Специфични задачи:

 • осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги
 • съдейства при предоставяне на информационни услуги чрез Интернет, в т.ч. достъп до компютър и съответната периферна техника.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, както следва:

 • Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;
 • Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, референции и други документи, доказващи покриване на изискванията;
 • Документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и и други документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 • Документи, доказващи  допълнителна квалификация, даваща предимство при класиране.
 1. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

 

Вид на договора: трудов, 8 часа работен ден

Продължителност на договора: до приключване на проект BG05SFOP001-4.004-0015-C01 (31.12.2021 г.)

Месечно възнаграждение: 1770,00 лв. с включени дължимите от работодателя осигурителни вноски.

Място за подаване на документите: Общинска администрация, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1.

Документите се подават в запечатан плик с надписани име на кандидата, телефон за връзка и позицията за която се кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика на позицията е на разположение на заинтересованите в Деловодството на Общинска администрация, Стара Загора.

Срок за подаване на документи: 30 дни след датата на публикуване на обявата в Интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg - до 13.11.2020 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап на конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Стара Загора, Интернет страницата на общината www.starazagora.bg, раздел „Конкурси и обявления за работа“ и на www.eufunds.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали