Конкурс за избор на управител на Областен Информационен Център – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Минимални изисквания:
 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”.
 • Управленски опит: минимум 1 година.
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
Допълнителна квалификация:
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти.
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво). Ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
Основни задължения и отговорности:
 • Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания, указания и възложени отговорности от отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС. 
 • Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС.
 • Сътрудничи на Управляващите органи (УО) на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, при организирането на инициативи за информация и публичност.
 • Активно развива връзки и сътрудничи с членовете на мрежата на ОИЦ, други мрежи за информация на Европейската комисия, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините, включително при организиране на събития.
 • Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставяне на необходимата основна и специфична информация за Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, както и за Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ – по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво.
 • Координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи.
 • Контактува с представителите на медиите.
 • Отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.
Провеждане на конкурса:
 1. Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преглежда документите и допуска до участие в конкурса само кандидатите, покриващи минималните изисквания за заемане на длъжността.
Допускат се само лица, представили всички необходими документи, както следва:
 • Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, референции и други документи, доказващи покриване на изискванията;
 • Документи, доказващи минимален управленски или друг експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и и други документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 • Документи, доказващи  допълнителна квалификация, даваща предимство при класиране.

Вид на договора: Трудов, 8 часа работен ден

Срок на договора: До 31.12.2021 г.

Основна месечна заплата: 2000 лв.

Място на подаване на документите: Общинска администрация, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1.

Документите се подават в запечатан плик с надписани име на кандидата, телефон за връзка и позицията за която се кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика на позицията е на разположение на заинтересованите в Деловодството на Общинска администрация, Стара Загора.

Срок за подаване на документи: 30 дни след датата на публикуване на обявата в Интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“, както и на Единния информационен портал: http://www.eufunds.bg - до 27.08.2020 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап на конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Стара Загора, Интернет страницата на общината https://www.starazagora.bg, раздел „Конкурси и обявления за работа“ и на http://www.eufunds.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали