Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения” ЕООД гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора в търговските дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решение №1937 от 29.09.2022 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2340/06.10.2022 г. на Кмета на Община Стара Загора, Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД гр. Стара Загора.

С Решението са определени:

І. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз
 2. Да притежават висше образование                                                     
 3. Да имат минимум 5 години трудов стаж, от които 2 на ръководна длъжност, съгласно НКПД
 4. Да не са поставени под запрещение
 5. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер
 6. Да не са лишени от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие
 7. Да не са обявени в несъстоятелност, като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име
 11. Да не са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
 12. Да не са управители  или членове на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие

Точки 10 и 11  се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

ІІ. Определя следните документи необходими за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/
 2. СV /Автобиография/
 3. Копие от диплома за завършено висше образование
 4. Копие от документи, установяващи трудов стаж и професионален опит
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Декларация, че са налице условията по точки от I.4 до I.12

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 2. Представяне на разработена програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора – https://www.starazagora.bg.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 25.10.2022 г. до 03.11.2022 г.

Документи се приемат до 17.00 часа на 21.10.2022г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614 635, стая № 405, ет.4, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали