Конкурс за управител на „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 40, ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решениe № 1862/28.07.2022г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1836/11.08.2022г. на Кмета на Община Стара Загора, e открита процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение за извънболнична помощ, еднолично търговско дружество с принципал Община Стара Загора:

                 „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

С Решението са определени:

І. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз                                                       
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен магистър по медицина
 3. Да имат минимум 5 години трудов стаж като лекар по кожно-венерически заболявания
 4. Да не са поставени под запрещение
 5. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
 6. Да не са лишени от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие
 7. Да не са обявени в несъстоятелност, като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име
 11. Да не са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
 12. Да не са управители  или членове на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие

Точки 10 и 11  се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/
 2. СV /Автобиография/
 3. Копие от диплома за завършено висше образование
 4. Копие от документи, установяващи трудов стаж и професионален опит
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Декларация, че са налице условията по точки от I.4 до I.12

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 2. Представяне на разработена програма за тригодишен период на управление от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора – https://www.starazagora.bg.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 30.08.2022 г. до 09.09.2022 г.

Документи се приемат до 17.00 часа на 29.08.2022г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614 635, стая № 405, ет.4, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали