Конкурс за управител на "Мересев" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 588/29.10.2020г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2832/18.11.2020г. на Кмета на Община Стара Загора

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за управител на „МЕРЕСЕВ” ЕООД   гр. Стара Загора

 

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да са в трудоспособна възраст. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Мересев” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

            1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2.Представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора на 10.12.2020г.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят   на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 11.12.2020г. до 23.12.2020г.

 

                 Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса /свободен текст/
  • Копие на диплома  за висше образование
  • СV /Автобиография/
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

 

Документи се приемат до 17.00 часа на 09.12.2020г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614635, стая № 405, ет.4, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали