Конкурс за управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 525/24.09.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2432 от 29.09.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява

Конкурс за управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД Стара Загора

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 3 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да са в трудоспособна възраст. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.
  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
  2. Представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора на 23.10.2020 г.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 23.10.2020 г. до 30.10.2020 г.

Документи за кандидатстване:
  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие на диплома за висше образование
  • СV /Автобиография/
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

Документи се приемат до 17:00 часа на 21.10.2020 г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614 635, стая № 405, ет. 4, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали