Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Художествена галерия гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание Заповед №10-00-210/30.01.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда, чл.8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство

 

О  Б  Я  В  Я  В  А:

 

       Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Художествена галерия гр. Стара Загора.

       Място на работа: Художествена галерия гр. Стара Загора

       Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Художествена галерия гр. Стара Загора

 

1. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1.1. Образование-   висше, област  „Изкуства”, професионални направления „Изобразително изкуство” и „Теория на изкуствата” според Класификатора на областите на висше образование и професионално направление

1.2. Образователно – квалификационна степен – „магистър”

1.3. Професионален опит  - 3 години в съответното професионално направление       

1.4.Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; мениджърски умения

1.5. Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях; нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

1.6.Познаване на националното законодателство в областта на културното наследство, културата, както и международните договорености в тази област.

Като предимство се счита:       

       Присъдени научни степени 

       Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство

       Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

       Чуждоезикова подготовка

       Компютърна грамотност

 

 ІІ. Начин на провеждане на конкурса

2. Защита  на концепция за дейността и развитието на „Художествена галерия гр. Стара Загора” за период от пет години, подробно разработена за първата от тях

3. Събеседване

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

4. Кандидатите за участие в конкурса  да представят следните документи:

4.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора

4.2. Професионална автобиография

4.3.Документ за завършено висше  образование - област  „Изкуства”, професионални направления „Изобразително изкуство” и „Теория на изкуствата”, с образователно – квалификационна степен „магистър”

4.4. Копие от трудова  (служебна) книжка

4.5 Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага)

4.6. Медицинско свидетелство, издадено от болнично или поликлинично заведение (при прекъсване на трудовия стаж повече от 6 месеца)

4.7. Документ за чуждоезикова подготовка (ако притежава такъв)

4.8. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв)

4.9. Документ за  научна степен  (ако притежава такъв)

4.10. Писмено разработена концепция за дейността и развитието на Художествена галерия гр. Стара Загора за  период от пет години, подробно  разработена за първата  от тях. Концепцията следва да е в обем до 10 страници.

 

        Концепцията съдържа:  

а/ анализ и оценка на състоянието на галерията,  основни проблеми на функционирането й;

б/ съвременни тенденции и възможности за развитието на галерията  като културен и научен институт и мястото й в националната музейна мрежа;

в/ определяне на стратегическите цели, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътища  за постигането им;

г/ мерки за реализиране на конкретни цели и проекти по комплектуването, опазването   и представянето на фондовете на галерията в научно-изследователската й, образователна и популяризаторска  дейност;

д/ форми и механизми за привличане на нови публики;

е/структура, възможности за кадрово осигуряване и обезпечаване на дейностите в галерията,  професионално развитие на наличния потенциал;

ж/ етапи на реализация на концепцията.

5. Срок за заемане на длъжността – пет години

6. Документите за участие в конкурса от т.4.1 до т.4.10. включително се подават в гр. Стара Загора , бул.”Цар Симеон Велики” 107, Община Стара Загора, ет.7, ст.707, тел. О42/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Писмената разработка на концепция  за развитие  на „Художествена галерия гр. Стара Загора“ за период от пет години, подробно разработена за първата от тях,   се подава от кандидата в 11 /единадесет/ екземпляри в запечатани и ненадписани пликове.

7. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали