Конкурс за заемане на длъжността Главен архитект в община

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед на Кмета на Община Стара Загора

I. Обявява конкурс за длъжността Главен архитект в община.
 
II. Минимални и специфични изисквания и допълнителни умения и квалификации за длъжността Главен архитект в община:
 1. Минимални изисквания предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:
  • Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “Магистър”;
  • Професионален опит 4 години; 
  • Ранг – ІІІ-ти младши  /ако лицето е работило като държавен служител/
 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
  • Област на висшето образование – „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност – Архитектура, съгласно Класификатора на висшето образование;
  • Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
  • Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител.
 3. Допълнителни умения за заемане на длъжността: да познават нормативната уредба свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация, ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани нормативни актове. Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения вътре и извън администрацията.
III. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, чрез:
 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;
 2. Писмена разработка на тема: Цели на главния архитект в устройственото планиране на Община Стара Загора;
 3. Интервю.
IV. Кандидатите да представят следните документи:
 1. Заявление - Писмено заявление за участие в конкурса /по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, към заявлението се прилагат:
  • Декларация - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва само номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписана в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага.
  • Копия на документи удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, издадени от компетентен орган.
  • Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, като държавен служител.
  • Автобиография (европейски формат).
V. Основната месечна заплата определена за длъжността е не по-малко от 1500 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата се определя за Ръководно ниво 6А, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
VI. Кратко описание на длъжността: Главният архитект - ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Стара Загора. Осъществява самостоятелно правомощия, функции и задачи, регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна  уредба по прилагането им. Ръководи и контролира работата на общинския експертен съвет по устройство на територията. Координира и контролира дейностите на дирекциите изпълняващи функции и задачи по устройство на територията. Издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ. 
 
VII. Място и срок на подаване на документи:

1. Заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. Копията на документите се представят заверени с вярно с оригинала с подписа на кандидата в цялост /от първа до последна страница/ в стая № 401, ет. 4  на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики”  № 107 от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч., в срок до 11 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

2. В случай, че документите се подават по електронен път, Заявлението за участие в конкурса и Декларацията на лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected].

VIII. Обявлението за конкурса се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа - http://www.jobs.bg, на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg
 
IX. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали