Конкурс за заемане на длъжността Секретар на община

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №10 -ДСл от 4.04.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора:

 1. Обявява конкурс за длъжността Секретар на община.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации.
 1. Минимални изисквания предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:
  1. Висше образование и придобита минимална образователно-квалификационна степен “Магистър”;
  2. Професионален опит: 5 години
  3. Ранг - I младши ранг /ако лицето е работило като държавен служител/;
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността – да познават нормативната уредба свързана с дейността на администрацията. Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения вътре и извън администрацията, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение №1 към чл.15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението  на служителите в държавната администрация и Приложение №1а към чл.15, ал. 2 от НУРОИСДА.
 1.  Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе по реда на чл.33, ал.1, т.1, т.3 и чл.34, ал.1 от Наредбата за конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;
 • защита на концепция за стратегическо управление на тема: Управление на общинска администрация и опазване на обществения ред в Община Стара Загора.

Разработената концепция да бъде до 10 страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността за която кандидатства.

 • интервю.

Съгласно чл.14, ал.4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 1.  Кандидатите да представят следните документи:
 1. Заявление - Писмено заявление за участие в конкурса/по образец, съгласно Приложение №3 от НПКПМДС, към заявлението се прилагат:
 • Декларация - Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва само номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписана в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

Представените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала“.

Разработените от кандидатите концепции се представят при подаване на документите в отделен непрозрачен, запечатан плик на който следва да бъдат  изписани трите имена на кандидата и длъжността за която кандидатства. На плика да се постави входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие в конкурса. Комисията да отваря пликовете само на кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса.

 1. Основната месечна заплата за длъжността се определя по нива и степени съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Минимална МЗ 1500 лв. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата се определя за Ръководно ниво 4А съгласно НЗСДА.
 2.  Описание на длъжността: Секретарят на общината организира дейността на общинската администрация, съобразно Устройствения правилник на Община Стара Загора. Ръководи и контролира работата на отделните структурни звена на Общинска администрация и звената към нея. Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, както и останалите звена на пряко подчинение съгласно действащата структура. Контролира и отговаря за спазването на процедурите по документирането и съхраняването на документацията. Организира и контролира разработването на вътрешни правила за работа на администрацията и утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица. Отговаря за оценяването на служителите от Общинска администрация. Утвърждава длъжностни характеристики, при спазване изискванията на НУРОИСДА и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители. Контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите изисквания по тяхното прилагане. Подпомага Кмета на общината по административни въпроси и за другите бюджетни функции: Образование, Култура, Здравеопазване и социални дейности. Ръководи и организира поддържането на актуално състояние на избирателните списъци и целият процес по подготовката на избори и местните референдуми. Контролира условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността. Изпълнява и други дейности, определени в нормативни актове или възложени от Кмета на общината.     

VII. Място и срок на подаване:

7.1  Заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. Копията на документите се представят заверени с подписа на кандидата в цялост /от първа до последна страница/ в стая №401, ет.4  на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики”  №107 от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч., в срок до 11 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

7.2   В случай, че документите се подават по електронен път, Заявлението за участие в конкурса и декларацията на лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected].

VIII. Обявлението за конкурса се публикува в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – www.jobs.bg на интернет страницата на Община Стара Загора – www.starazagora.bg

IX. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани  с конкурса се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - www.starazagora.bg.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали