Конкурси за възлагане на управлението на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A
На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди №10-00-1051 и № 10-00-1052 от 30.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува, че с Решения №  171 и № 172 от 30.03.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, са открити процедури за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с принципал Община Стара Загора:

                  „Център за психично здраве -  Стара Загора“ ЕООД

                 „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

 

С Решенията са определени:

І. Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областа на здравния мениджмънт.
2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, като притежаващите образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, да имат придобита специалност.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. Да разработят и представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период на управление, като съответното лечебно заведение ще предостави на кандидатите документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, в срока определен при обявяване на конкурса.
 
ІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер.
Към същото се прилагат всички останали документи, поставени в запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение и името на кандидата. В този плик са поставени два запечатани плика, плик № 1 и плик № 2, със съдържание както следва:
2. Плик № 1 съдържа следните документи:
2.1. СV /Автобиография/
2.2. Копие от диплома за завършено висше образование
2.3. Копие от документи, установяващи трудовия стаж и професионален опит
2.4. Копие от документ за придобита специалност
2.5. Копие от документ, удостоверяващ квалификацията по „Здравен мениджмънт”
2.6. Свидетелство за съдимост;
3. Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

ІІІ. Документи се приемат в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, етаж 7, стая  № 716, в срок  до 30.04.2020 г. /включително/, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

ІV. Информацията, необходима за разработване на програма за развитието и дейността на лечебното заведение, кандидатите ще получат от съответното лечебно заведение, на основание подадено искане, депозирано в работно време, в срок до 29.04.2020 г.

V. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

VI. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темата – предмет на събеседване и проект на договор за възлагане управлението на  лечебното заведение, които могат да се получат в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, етаж 7, стая  № 716, в срок 29.04.2020 г.

VII. Отварянето на Плик  № 1 от комисиите за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, в присъствието на кандидатите за участие в конкурса, ще се състои на 04.05.2020 г. както следва:
            - от 09:30 часа на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД  в зала № 2 на Община  Стара Загора
            - от 11:00 часа на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични  заболявания – Стара Загора“ ЕООД в зала № 1 на Община Стара Загора
 
VІІІ. Представяне на програмите за развитието и дейността на лечебните заведения и събеседване с допуснатите кандидати, ще се проведе на 04.05.2020 г. в зала № 2 на Община Стара Загора, както следва:
- от 10:00 часа за участниците в конкурса за управител на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД 
- от 11:30 часа за участниците в конкурса за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД
 
Допълнителна информация може да се получи на тел. 042/614 635- стая 405 и тел.042/614 871 – отдел „Здравеопазване и социални дейности” – стая 716, Община Стара Загора.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали