Обява за подбор по документи за длъжността "Биолог", Звено "Зоопарк"

Размер на шрифта: A A A
 1. Кратко описание на длъжността:
  • Съдейства на ръководителя на зоопарка по прилагане на изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.
  • Осъществява дейности по адаптиране на условията за отглеждане и размножаване на животните. Прави предложения за промени, които са свързани с доброто физическо и психическо състояние на животните.
  • Познава отлично класификацията на животните, начина им на отглеждане и хранене.
  • Контролира работниците в зоопарка като събира ежедневни отчети за състоянието на животните и помещенията в които са настанени.
  • Контролира навременното и правилно хранене на животните. Съставя диети за всички видове животни, прави промени в тях и ги свежда до знанието на работниците.
  • Контролира спазването на оптимална хигиена в клетките на животните и в района на зоопарка.
  • Контролира и отговаря за спазване на утвърдените срокове за доставка на хранителни продукти, както и за изрядността на документацията, свързана с доставката на хранителни продукти.
  • Контролира спазването на правилата по безопасност и охрана на труда от работниците на територията на зоопарка и др.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • Висше образование.
  • Специалност – Биология.
  • Професионален опит – минимум една година по специалността.
 3. Допълнителни изисквания:
  • Да познава много добре законовите и подзаконови нормативни документи - Закон за биологичното разнообразие, Наредба № 1 от 09.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и др., свързани с дейността.
 4. Необходими документи:
  • Автобиография/СV.
  • Копие от диплом за завършено висше образование по изискваната специалност.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 16.09.2022 г. в стая № 707, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел:  042/614 867.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали