Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти.
 • Изготвя документи и процедури по устройствено планиране, съгласно ЗУТ.
 • Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти.
 • Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма.
 • Инспектира строителни обекти и се консултира с ръководители, изпълнители и други заинтересовани лица при изпълнението им.
 • Контролира строителни или възстановителни работи за осигуряване на съответствие със спецификациите и стандартите за качество.
 • Изготвя количествено – стойностни сметки за извършване на строително-ремонтни работи.
 • Подготвя отчет за извършените СМР и подписва първични документи за разплащане.
 • Участва в подготовката на всички необходими документи за въвеждане на строежите в експлоатация.
 • Контролира спазването на клаузите в договорите за строителство и др.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование.
 • Специалност – Архитектура и строителство.
 • Професионален опит – не се изисква.

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено висше образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 08.07.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали