Обява за подбор по документи за длъжността старши експерт "Младежки работник" към общинско звено Международен младежки център

Размер на шрифта: A A A

1. Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

 

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

Владеене на английски език – ниво B1;

Компютърна грамотност

Да не са осъждани;

 

3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:

Участие като доброволец;

Иницииране на младежки инициативи;

Участие в реализиране на проекти;

Добри компютърни умения;

Добри комуникативни умения.

 

Начин на извършване на подбора:

Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

5. Документи за кандидатстване:

Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;

Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;

Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит ( УП-3,трудова, служебна или осигурителна книжка);

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 

Актуална снимка.

 

6. Място за подаване на документи:

Документите ще се приемат до 17.30 часа на 14 януари 2022 г. /включително/ в Община Стара Загора,   бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 7, стая 707, тел. 042/614 867.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали