Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт" в „Други дейности по образованието“, функция „Образование“, Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
 1. Описание на длъжността:
  Посредством прилагане на компетенциите си в областта на образованието, старши експертът предлага решения, дава мнения, изготвя справки съгласно действащата нормативна уредба по въпроси и проблеми, свързани с осъществяваната от общината дейност в областта на образованието. Съдейства за организиране и провеждане на младежки инициативи, извънучилищни прояви и отдих на деца и ученици, живеещи на територията на Общината. Участва при осигуряването на условия за организиране на средното образование в общинските училища и детски градини. Участва в разработване на приоритетите в образователната политика на Общината с мнения по съответната проблематика.
  Основната му отговорност е свързана с дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление № 100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г.
  Старши експертът дава устни и писмени консултации, съобразно нормативната уредба в образованието. Участва в извършването на проверки по постъпили жалби и сигнали, касаещи дейността на общинските детски градини, училища и ЦПЛР. Подготвя отговори и справки за училища и детски градини, съобразно действащата нормативна уредба в образованието. Изготвя справки и информации за РУО - Стара Загора и други институции. Участва в подготовката, организацията и провеждането на работни срещи, форуми, състезания, прояви и чествания, организирани от Общината. Съдейства при организирането на мероприятия на НПО и други събития. Работи пряко и оказва конкретна квалифицирана помощ на фондации, сдружения, НПО, работещи по проблемите за обучение и възпитание на децата. Участва в комисии съвместно с експерти на РУО - Стара Загора по проблеми в общинските училища, детски градини и ЦПЛР. Участва като представител на финансиращия орган в Обществените съвети на детски градини и училища. Подпомага дейността и съдейства на директорите на детските градини и училищата. Разработва самостоятелно или съвместно с други специалисти проекти на отговори, инструкции, правилници, статути, програми и други документи, свързани с образованието, и организирания ученически отдих.
 2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  • Висше образование  - завършена образователна степен „Бакалавър“
  • Професионална област: „Образование и социални услуги“; „Стопанско управление администрация и право“, „Хуманитарни науки“;
  • Професионален опит: 1 година
  • Вид трудов договор: за определен срок
  • Компютърна грамотност;
  • Да не са осъждани;
 3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
  • Умение за работа в екип;
  • Комуникативна компетентност;
  • Аналитична компетентност;
  • Ориентация към резултати;
  • Дигитална компетентност;
  • Фокус към клиента.
 4. Начин на извършване на подбора:
  Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 5. Документи за кандидатстване:
  • Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;
  • Копие на диплом за придобита образователно-квалификационна степен, съобразно изискванията;
  • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (УП-3,трудова, служебна или осигурителна книжка);
  • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
  • Актуална снимка.
 6. Място за подаване на документи:
  Документите ще се приемат до 17.30 часа на 14 октомври 2022 г. /включително/ в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 7, стая 707, тел. 042/614 867.
  Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали