Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината.
 • Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.
 • Прави проверки на място и изготвя удостоверения за степен на завършеност на строителството.
 • Изготвя удостоверения за идентичност след обследване по стар и нов план, удостоверения за търпимост, удостоверения по чл.202 от ЗУТ, удостоверения за заварен строеж, заверява служебните страници на данъчни декларации.
 • Обявява планове за регулация на заинтересованите собственици, подготвя преписки за изпращане в съда по подадени възражения на собствениците.
 • Изчислява площите на имотите за издаване на скици, извършва справки по кадастрални и регулационни въпроси за други отдели и дирекции в общинската администрация, за граждани и фирми и др.
 • Прави проверки по жалби за незаконно строителство и съставя констативен акт при констатирано незаконно строителство, съвместно с дирекция ОПКС.
 • Прави проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
 • Подготвя разрешения  за извозване на строителни отпадъци и земни маси, за тротоарно право, за разкопаване 
 • Участва в комисии по чл.195 и чл.196 от ЗУТ и изготвя протоколи и заповеди.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно професионално образование.
 • Специалност – специалност от строителен техникум.
 • Професионален опит – минимум една година.

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено средно образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

5. Вид заетост:

 • Пълна заетост.

Документите на кандидатите ще се приемат до 08.03.2023 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали