Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти. Изготвя документи и процедури по устройствено планиране, съгласно ЗУТ. Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти. Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма. Инспектира строителни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Биолог", Звено "Зоопарк"

1. Кратко описание на длъжността: Съдейства на ръководителя на зоопарка по прилагане на изискванията на Наредба №6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни. Осъществява дейности по адаптиране на условията за отглеждане…

Обява за подбор по документи за длъжността "Продавач, билети", Звено "Зоопарк"

1. Кратко описание на длъжността: Таксува  посетителите в Зоопарка. Води ежедневни, седмични и месечни отчети за приходите от продажба на билети в Зоопарка. Отчита приходите от продадените билети в  отдел „Счетоводство“ на Общината. Отговаря за получаването на билети за таксуване на посетителите в Зоопарка от отдел „Счетоводство“. През зимния период…

Обява за подбор по документи за длъжността "Работник, Зоопарк", Звено "Зоопарк"

1. Кратко описание на длъжността: Отговаря за храненето на животните в звено „Зоопарк“. Разпределя  храната на порции за отделните видове животни. Поддържа хигиената на животните, клетките и пространството около тях. Ежедневно наблюдава животните и информира ръководителя на звено „Зоопарк“ при промяна в поведението им или в здравословното им състояние. Участва…

Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство и ремонти на общински ВиК обекти. Участва в ЕСУТ, като разглежда част ВиК на инвестиционни проекти за съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали