Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство и ремонти на общински ВиК обекти. Участва в ЕСУТ, като разглежда част ВиК на инвестиционни проекти за съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Издава удостоверения за изработване на данъчна оценка на земеделски земи, попадащи в зоната на § 4 от ЗСПЗЗ. Да идентифицира имоти по стари (помощни) и нови планове на новообразуваните имоти. Да отговаря на писма от съда, областна администрация и гражданите на земеделски имоти, попадащи в…

Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като взема екземпляр от съставения протокол за безсрочно съхранение в архива на общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици. Изготвя преписка за…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Участва в проучването, проектирането и изграждането на Зелената система на Община Стара Загора. Участва при изпълнението на проекти, строителството и опазването на общински зелени площи. Издава предписания до звено „Озеленяване и комунални дейности“ и извършва контрол на дейностите, свързани с изграждане и поддръжка на обекти,…

Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед на Кмета на Община Стара Загора I. Обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“.   II. Минимални и специфични изисквания и допълнителни умения и квалификации…

Конкурс за заемане на длъжността Главен архитект в община

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед на Кмета на Община Стара Загора I. Обявява конкурс за длъжността Главен архитект в община.   II. Минимални и специфични изисквания и допълнителни умения и квалификации за длъжността Главен архитект в…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали