Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Кратко описание на длъжността: Процесуално представителство. Административен контрол по Наредбите на Община Стара Загора  и нормативните актове по устройство на територията. Осъществява контрол при образувани производства по  ЗАНН или друг предвиден ред в ЗУТ. Съгласуване на заповеди, договори за услуги, доставка и други, свързани с работата на отдела. Участва в…

Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалните услуги „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора

На основание Заповед № 10-00-268/10.02.2022 г. на Кмета на Общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалните услуги „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора I. Условия за участие: В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически…

Обява за подбор по документи за длъжността старши експерт "Младежки работник" към общинско звено Международен младежки център

1. Описание на длъжността: Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата,…

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“ Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;…

Обява за подбор по документи за длъжността „Главен експерт“, отдел „Кадастър и регулация“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Главен експерт“, отдел „Кадастър и регулация“, дирекция „Строителство и инвестиции“ Кратко описание на длъжността: Проверява скиците, издадени на основание кадастралните и регулационни планове с нанесени подземни комуникации. Съгласува проекти за линейни обекти. Подготвя строителни разрешения за линейни обекти. Проверява и съгласува…

Обява за подбор по документи за длъжността „Старши специалист“, отдел „Кадастър и регулация“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Старши специалист“, отдел „Кадастър и регулация“, дирекция „Строителство и инвестиции“ Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива…

Обява за подбор по документи за длъжността „Старши специалист, организатор спортни бази“, Звено „Спорт за всички и спортни дейности“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Старши специалист, организатор спортни бази“, Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ Кратко описание на длъжността: Организира работния процес в спортен обект Плувен басейн Координира работата между спортния обект и началника на отдел „Спортни дейности“ Разработва графика за работното време на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали