Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание чл.18, ал.1 и ал.2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.4, ал.1, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед №10-00-1994 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

1. Изисквания към кандидатите:

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

- професионален опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола,  вътрешния или външния одит;

 - да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходими документи за участие в подбора:

- писмено заявление по образец, за участие в процедурата за подбор на външни членове на Одитния комитет на Община Стара Загора, Приложение №1;

- подробна професионална автобиография;

- декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в повече от два одитни комитета), Приложение №2;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр.69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива) по преценка на кандидата.

 

Документите, които са по образец могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Стара Загора - www.starazagora.bg - секця /Информация и услуги/ Конкурси и обявления за работа.

 

3. Начин на провеждане на подбора:

-  преглед  на представените от кандидатите  изискуеми документи  и

-  интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет  (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях e-mail адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).

4. Правомощия  и задължения  на одитния комитет:

- съгласува статута и числеността на отдел „Вътрешен одит“, стратегическите и   годишните планове за дейността по вътрешен одит;

- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и  годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

-  запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в Община Стара Загора;

-  наблюдава процеса по управление на риска в Община Стара Загора и дава становища с препоръки за подобряването му;

- осъществява взаимодействие с външните одитори, съобразно чл.32 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 31.01.2017 г.

- наблюдава процесите на финансово отчитане в Общината и дава становища с препоръки за подобряването им;

-  наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Община Стара Загора и дава становища с препоръки за подобряването им;

 - има право на свободен достъп до Кмета, до Ръководителя на вътрешния одит и до Председателя на Общински съвет;

-  заседава най-малко веднъж на 2 месеца;

-  в нормативно определените срокове изготвя и представя за съгласуване на Кмета Статут на одитния комитет и  го оповестява на вътрешната информационна страница на Общината или по друг подходящ начин; 

-  в нормативно определените срокове изготвя правила и процедури  за работата си и ги оповестява на вътрешната информационна страница на общината или по друг подходящ начин; 

- изготвя годишен доклад за дейността си, който предоставя на Кмета и на Председателя на Общинския съвет и организира изпращането му на Министъра на финансите и публикуването му на вътрешната информационна страница на Общината.

-  писмено уведомява министъра  при необходимост, съобразно чл.35 от  Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети;

 - други, съобразно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 31.01.2017 г. и приложимото законодателство.

5.  Ред за провеждане на заседанията на Одитният комитет: Най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията и становищата на Одитният комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване. Одитният комитет се ръководи от председател, който организира и свиква заседанията на комитета.

6. Описание на задълженията на външен член на Одитния комитет: Участва в заседанията на Одитният комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на Одитния комитет ще се провеждат в  сградата  на община Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

7. Възнаграждение за участие в заседанията на Одитния комитет - половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

8.   Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице  на адрес:

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 в деловодство на Община Стара Загора, в срок  от 16.10.2019 г. до 28.10.2019 г. включително, в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Стара Загора“, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,30 часа.

До участие в подбора ще се допускат кандидатите представили в срок изискуемите документи.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на община Стара Загора.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посоченият от тях електронен адрес за датата, часа  и мястото на провеждането на интервюто.

9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с подбора:

Информационен център - Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107

www.starazagora.bg, секця /Информация и услуги/ Конкурси и обявления за работа

 

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 616     Ръководител Вътрешен одит

                                                     тел. 042 / 614 633     Началник отдел „Човешки ресурси“

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали