Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД

Стара Загора

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да са в трудоспособна възраст. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление

            Конкурсът ще се проведе на два етапа.

            1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както дата и място на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора на 18.06.2020г.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят   на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 03.07.2020г.

 

                 Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие на диплома  за висше образование
  • СV /Автобиография/
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

 

Документи се приемат до 17.00 часа на 16.06.2020г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство.           

За справки: телефон 042/614635

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали