Конкурс за длъжността Старши специалист в Дирекция „Гражданско състояние“

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 77 от 22.06.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора

 
О Б Я В Я В А
 
Конкурс за длъжността Старши специалист в Дирекция „Гражданско състояние“ при спазване на следните условия:
 

1. Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности свързани с ЕСГРАОН и гражданско състояние в Дирекция „Гражданско състояние“. Съставя актове за раждане и граждански брак. Работи с локална и национална база данни „Население“. Съставя и поддържа Регистъра на населението на общинско ниво. Поддържа и обработва картотеката. Изготвя уведомления за Агенцията по вписванията. Изпълнява функции на длъжностно лице по гражданско състояние – сключва граждански бракове. Оказва методологическа и практическа помощ на кметствата и кметските наместничества.
 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование;
• Професионална област – без ограничения;
• Професионален опит - 1 година, който да бъде свързан с административен опит.
 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите - придобити като професионален опит компетентности, свързани с: познаване на структурата и функциите на администрацията; способности за създаване на благоприятен климат и работа в екип; владеене на добра техника на говора; умение за общуване и добра комуникативност; отлични умения за работа с компютър.

 
4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе, чрез:
• Подбор по документи;
• Решаване на тест;
• Практическа задача;
• Интервю.
За практическата задача е необходимо кандидатите предварително да се подготвят за изпълнение на избрани и наизустени от тях: стихотворение и част от текст в проза.
 

5. Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурс;
• Подробна автобиография/СV;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността и вида на професионалния опит;
• Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива;
• Свидетелство за съдимост.
 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите на кандидатите ще се приемат до един месец от датата на публикуването на обявата в стая №401, Отдел “Човешки ресурси”, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.
Недопуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за съображенията по отказа.
За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Горещ телефон
за сигнали