Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция "Гражданско състояние"

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №043-ДСл от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:Директор на дирекция

Дирекция „Гражданско състояние“

Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Магистър;
2. Ранг ІІІ младши и/или 4 години професионален опит;

 

ІІІ. Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общините и умения за ползване на същата; Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация; Опит в извършване на дейност в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;
6. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) от 22.12.2017 г. до 02.01.2018 г. в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на общината - бул. “Цар Симеон Велики” №107 и на електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg. Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Директорът планира, ръководи, организира, координира и контролира работата на служителите от дирекция „Гражданско състояние“ по изпълнението на основните и специфични дейности във връзка със съставянето на актове по гражданско състояние. Подпомага кмета на общината относно неговите правомощия в областта на гражданското състояние. Работи по Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/, гражданско състояние, услуги за населението, компютърна обработка по Локална и Национална база данни „Население“, Национален регистър на актове за гражданско състояние /НРГС/ и др. Съставя и поддържа регистъра на населението на общинско ниво. Осъществява контрол и оказва методологическа и практическа помощ на селските кметства, кметски наместничества и технически сътрудници на територията на общината.

 

ІХ. Граници на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 до 1550 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали