Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция "Гражданско състояние"

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №043-ДСл от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:Директор на дирекция

Дирекция „Гражданско състояние“

Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Магистър;
2. Ранг ІІІ младши и/или 4 години професионален опит;

 

ІІІ. Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общините и умения за ползване на същата; Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация; Опит в извършване на дейност в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;
6. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) от 22.12.2017 г. до 02.01.2018 г. в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на общината - бул. “Цар Симеон Велики” №107 и на електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg. Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Директорът планира, ръководи, организира, координира и контролира работата на служителите от дирекция „Гражданско състояние“ по изпълнението на основните и специфични дейности във връзка със съставянето на актове по гражданско състояние. Подпомага кмета на общината относно неговите правомощия в областта на гражданското състояние. Работи по Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/, гражданско състояние, услуги за населението, компютърна обработка по Локална и Национална база данни „Население“, Национален регистър на актове за гражданско състояние /НРГС/ и др. Съставя и поддържа регистъра на населението на общинско ниво. Осъществява контрол и оказва методологическа и практическа помощ на селските кметства, кметски наместничества и технически сътрудници на територията на общината.

 

ІХ. Граници на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 до 1550 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Горещ телефон
за сигнали