Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на сектор "Отчитане на разходи", Отдел "Счетоводство"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №033-ДСл от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:Началник на сектор
Сектор „Отчитане на разходи“
Отдел „Счетоводство“
Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“
Община Стара Загора
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование: Висше;
2. Степен на образование - Бакалавър;
3. Професионален опит: 3 години и/или;
4. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши.

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:
1. Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя /Закон за счетоводството, Закон за устройство на държавния бюджет, всички нормативни и подзаконови нормативни актове/;
2. Професионален опит в областта на бюджетното счетоводство и бюджетно планиране;
3. Професионална квалификация икономика, специалност Счетоводство;
4. Компютърна грамотност .

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копия на документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bgТелефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява, като Началник на сектор “Отчитане на разходи”. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на сектора. Участва във дейностите по формирането, отчитането и контрола на разходите извършвани в Общината за правилното изготвяне на месечните, тримесечните и годишни касови и счетоводни отчети. Обобщава и контролира разходните касови и счетоводни отчети и на всички второстепенни и третостепенни разпоредители с кредити. Участва при съставянето на финансовите планове и разчети, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, програмно ориентирания бюджет, баланса, съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство.

 

ІХ. Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 460 лв. до 1300 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

Горещ телефон
за сигнали