Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Секретар на община

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №027 -ДСл от 28.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

І. Конкурсът се обявява за длъжността: Секретар на община

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование: Висше, с минимална образователно-квалификационна степен - „Магистър“;
2. Професионален опит: 5 години и/или придобит II-ри младши ранг

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: професионален опит в областта на публичната администрация; познания и компетентности в областта на местното самоуправление и местната администрация;

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107” - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg 

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира дейността на общинската администрация, съобразно Устройствения правилник на Община Стара Загора. Ръководи и контролира работата на отделните структурни звена на Общинска администрация и звената към нея. Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, както и останалите звена на пряко подчинение съгласно действащата структура. Контролира и отговаря за спазването на процедурите по документирането и съхраняването на документацията. Организира и контролира разработването на вътрешни правила за работа на администрацията и утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица. Отговаря за оценяването на служителите от Общинска администрация. Утвърждава длъжностни характеристики, при спазване изискванията на НУРОИСДА и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители. Контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите изисквания по тяхното прилагане. Подпомага Кмета на общината по административни въпроси и за другите бюджетни функции: Образование, Култура, Здравеопазване и социални дейности. Ръководи и организира поддържането на актуално състояние на избирателните списъци и целият процес по подготовката на избори и местните референдуми. Контролира условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността. Изпълнява и други дейности, определени в нормативни актове или възложени от Кмета на общината.

 

ІХ. Размер на основната заплата: 600 лв - минимална за длъжността, като индивидуалният размер на основна месечна заплата ще бъде определен при назначаването, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Горещ телефон
за сигнали