Конкурс за управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 60 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества с общинско участие, Решение № 2409 от 25.07.2019г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1445 от 29.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за управител на МЦ „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

 

                   Кандидатите да имат завършено висше образование и минимум 5 години трудов стаж като лекар по кожновенерически заболявания, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Кандидатите за участие в конкурса да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако  са  реабилитирани.

                   Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще се допуснат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.

2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

          Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както график и място и дата на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора.

                   Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 23.08.2019г.

 

                  Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие от диплома  за висше образование
  • Автобиография /СV/
  • Свидетелство за съдимост
  • Копие от трудовата /осигурителна книжка/ за изискуемия трудов стаж

Документи се подават до 19.08.2019г. включително в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405.

За справки: телефон 042/614635

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали