Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на детски градини № 4 "Бреза", ДГ № 11 "Загоре", ДГ № 25 "Ален мак", ДГ № 29 "Славейче" и ДГ № 66 "Детски рай"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217 ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността „Директор" на следните детски градини на територията на Община Стара Загора:

1.ДГ № 4 "Бреза"
2.ДГ № 11 "Загоре"
3.ДГ № 25 "Ален мак "
4.ДГ № 29 "Славейче"
5.ДГ № 66 „ Детски рай“

 

I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинската детска градина организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина, чл.258, ЗПУО.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Висше образование :бакалавър; магистър.
2.2.Професионална квалификация: специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".
2.3. Професионален опит: по специалностите по т. 2.2 : не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж, чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
2.4. Да отговарят на изискванията на чл.215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.5.Лицето, кандидатстващо за заемане длъжността „директор“ на детска градина, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
2.6. Да не е лишавано от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
2.7.Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото му правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т. 6 от Кодекса на труда.
2.8. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни, комуникативни умения и отговорности, мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.9.Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда по график в четири етапа от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора. На основание на чл.217, ЗПУО, конкурсът може да се проведе в присъствието на представител на обществения съвет на детската градина.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
-Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските стандарти и политики.
-Разглеждане на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:
1.Програма за развитие на детската градина – до 30 т.
Програмата за развитие на детската градина се разработва за период от 2 години и се представя в 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.
2.Професионална компетентност- до 20 т.
Доколко познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с управлението и функционирането на детската градина; доколко познава и ползва стратегически и програмни документи, отнасящи се до предучилищното образование.
3.Управленска компетентност- до 20 т.
Умения да планира, организира, координира и контролира дейността на детската градина за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;да поставя цели, планира тяхното изпълнение и очаквани резултати;да използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми при вземане на управленски решения.
4.Ориентация към резултати- до 15 т.
Да постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;да организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество и определя отговорностите;да предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.
5.Комуникационна компетентност- до 15 т.
Способности и умения за мотивация; способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и конфликтни ситуации; способност да комуникира ефективно, да води и да участва в дискусии и заседания, като бъде обективен в преценката си; способност да общува с родители, граждани и да внушава доверие.

Общо точки – до 100 т.

Успешно издържали конкурса са кандидатите с резултат:

Максимален брой точки - до 100
Минимален брой точки - 70

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Кмета на общината за допускане до конкурс.
2. Документ за самоличност (копие).
3.Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Европейски формат на CV.
6. Документи за учителски трудов стаж, трудова книжка.
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в Психиатричен диспансер по местоживеене.
8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.
9. Документи за компютърни компетенции (при наличие).
10. В случай че лицето кандидатства за длъжността „директор“ за две или повече детски градини, представя Програма за развитие за всяка детска градина.

При подаване на копия от документите, кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.
Копията от предоставените документи следва да са ясни и четливи.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
На допуснатите до конкурс кандидати писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

 

V. Място на работа:
Община Стара Загора

ДГ № 4 "Бреза", ДГ № 11 "Загоре", ДГ № 25 "Ален мак ", ДГ № 29" Славейче", ДГ № 66 „ Детски рай“.

 

VI. Срок за подаване на документи:
6.1. До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата /обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини“ и се поставя на електронната страница на Община Стара Загора/.

 

VII. Място за подаване на документи:
Документите се подават до 17.30 часа на 15.01.2018 г. в отдел „Образование“, стая 707, ет.7, адрес : бул“ Цар Симеон Велики“ №107, Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614 867.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали