Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинските детски градини - ДГ № 2 "Зорница", ДГ № 5 "Мечо Пух", ДГ № 7 "Светулка", ДГ № 11 "Загоре", ДГ № 24 "Радост", ДГ № 55 "Незабравка"

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 и ал. 6 и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на общинските детски градини:

• ДГ № 2 „Зорница“
• ДГ № 5 „Мечо Пух“
• ДГ № 7 „Светулка“
• ДГ № 11 „Загоре“
• ДГ № 24 „Радост“
• ДГ № 55 „Незабравка“

 

1. Кратко описание на длъжността:

Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Висше образование
2.2. Професионална квалификация: „Предучилищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и начална педагогика“.
2.3. Професионален опит: по специалността: не по-малко от 5 /пет/ години.
2.4. Да отговаря на изискванията на чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.5. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни, комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.6. Да не e в конфликт на интереси.
2.7. Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
- Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските политики.
- Решаване на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1. Програма за развитие на детската градина – до 35 т.
2. Ключови компетентности за успешна личностна и професионална реализация, познания за нормативните документи - до 25 т.
3. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието - до 20 т.
4. Резултати от поставените казуси - до 20 т.

Общо точки – до 100 т.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
- Документ за самоличност / копие/;
- Професионална биография /CV/;
- Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;
- Копиe от трудова книжка и документ /служебна бележка/, удостоверяващ професионалния опит по специалността.
- Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
- Програма за развитие на детската градина за период от 2 години - 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.

 

5. Място на работа :

Община Стара Загора:
- ДГ № 2 „Зорница“, гр. Стара Загора
- ДГ № 5 „Мечо Пух“, гр. Стара Загора
- ДГ № 7 „Светулка“, гр. Стара Загора
- ДГ № 11 „Загоре“, гр. Стара Загора
- ДГ № 24 „Радост“, гр. Стара Загора
- ДГ № 55 „Незабравка“ – с. Хан Аспарухово

 

6. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 ет. 7, стая 707.

Обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини“ и на електронната страница на Общината.
При подаване на документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.

 

7. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в отдел: „Образование“ стая № 707, ет. 7 на Община Стара Загора.

Съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614867

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали