Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинските детски градини ЦДГ № 2 "Зорница", № 3 "Ян Бибиян", № 7 "Светулка" и № 20 "Мир"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.6 от Закона за народната просвета, Община Стара Загора

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността „Директор“ на общинските детски градини:
1. ЦДГ №2 „Зорница“ – гр. Стара Загора
2. ЦДГ №3 „Ян Бибиян“ – гр. Стара Загора
3. ЦДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора
4. ЦДГ №20 „Мир“ – гр. Стара Загора

1. Кратко описание на длъжността:

Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Висше образование: магистър.
2.2. Професионална квалификация: „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна педагогика и начална педагогика“.
2.3. Професионален опит: по специалностите по т. 2.2 : не по-малко от 5 /пет/ години.
2.4. Да отговаря на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета: да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
2.5. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни , комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.6. Да не e в конфликт на интереси.
2.7. Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.


3. Начин на провеждане на конкурса:


3.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
- Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските политики.
- Решаване на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1. Програма за развитие на детската градина – до 20 т.
2. Ключови компетентности за успешна личностна и професионална реализация, познания за нормативните документи - до 30т.
3. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието - до 20т.
4. Резултати от поставените казуси - до 30т.

Общо точки – до 100 т.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
- Документ за самоличност / копие/;
- Професионална биография /CV/;
- Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;
- Копиe от трудова книжка и документ / служебна бележка /, удостоверяващ професионалния опит по специалността.
- Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ на общинска детска градина.
- Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
- Програма за развитие на детската градина за период от 2 години - 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата,адрес и телефон за връзка.

5. Място на работа :

Община Стара Загора

ЦДГ №2 „Зорница“ – гр. Стара Загора
ЦДГ №3 „Ян Бибиян“ – гр. Стара Загора
ЦДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора
ЦДГ №20 „Мир“ – гр. Стара Загора

6. Срок за подаване на документи :

6.1 До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата / обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини/.
При подаване на копия от документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.

7. Място за подаване на документи:

7.1. Община Стара Загора,бул. „Цар Симеон Велики“ №107 ет.7, стая 707

8. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в отдел: „Образование“ стая №707, ет.7 на Община Стара Загора.

Съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614867


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали