Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание Заповед № 10-00-1928/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Стара Загора

Място на работа: Регионален исторически музей - Стара Загора

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в  Регионален исторически музей - Стара Загора

I. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания
1.1. Образование - висше;
1.2. Образователно – квалификационна степен – „магистър”
1.3. Професионални направления - „История и археология”, „Социология, антропология и науки за културата” според Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125/2002 г.
1.4. Професионален опит – 5 години професионален опит в съответното професионално направление
1.5. Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати  и мениджърски умения
1.6. Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях
1.7. Познаване на националното законодателство за опазване на културните ценности и музейното дело, както и международните договори в тази област.  
 
Като предимство се счита:      
Присъдени научни степени 
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
Чуждоезикова подготовка
Компютърна грамотност
 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

2. Защита  на концепция за дейността и развитието на „Регионален исторически музей - Стара Загора” за период от пет години, подробно разработена за първата от тях
3. Събеседване
 
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
4. Кандидатите за участие в конкурса  да представят следните документи:
4.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора
4.2. Професионална автобиография
4.3. Документ за завършено висше  образование - професионални направления „История и археология”, „Социология, антропология и науки за културата” с образователно – квалификационна степен „магистър”
4.4. Копие от трудова  /служебна / книжка
4.5. Копие от документ за самоличност
4.6. Медицинско свидетелство, издадено от болнично или поликлинично заведение /при прекъсване на трудовия стаж повече от 6 месеца/
4.7. Свидетелство за съдимост
4.8. Документ за чуждоезикова подготовка /ако притежава такъв/
4.9. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/
4.10. Документ за научна степен   /ако притежава такъв/
4.11. Писмено разработена концепция за дейността и развитието на  „Регионален исторически музей -Стара Загора” за период от пет години, като подробно е разработена за първата от тях.
 
Концепцията съдържа:
а/ анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
б/ съвременни тенденции и възможности за развитието на музея  като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа;
в/ определяне на целите, приоритетите и очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея като регионален културен институт,   механизми за реализация,  възможности за осигуряване на алтернативно финансиране;
г/ мерки за реализиране на конкретнитте цели, свързани с управлението, комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската,           образователната, познавателната и издателската дейности на  музея;   
д/ форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в музея;
е/ структура, възможности за кадрово осигуряване и обезпечаване на дейностите в музея,  професионално развитие на наличния потенциал;
ж/ етапи на реализация на концепцията;
з/  законодателство в сферата на културното наследство и музеите.
 

5. Срок за заемане на длъжността – пет години

6. Документите за участие в конкурса от т.4.1 до т.4.11. включително се подават в гр. Стара Загора , бул.”Цар Симеон Велики” 107, Община Стара Загора, ет. 7, ст. 707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Писмената разработка на концепция за развитие на „Регионален исторически музей - Стара Загора” за период от пет години, като подробно е разработена за първата от тях, се представя от кандидата в единадесет екземпляри в запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове.

7. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/- дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/- дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали