Конкурс за заемане на длъжността "Главен художествен ръководител" на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"

Размер на шрифта: A A A

На основание Заповед № 10-00-742/22.04.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора и във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда, Община Стара Загора

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността "Главен художествен ръководител" на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"- Стара Загора при следните условия:

 

1. Начин на провеждане на конкурса
1.1.Защита на концепция за дейността и развитието на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре" - Стара Загора за период от четири години, подробно разработена за първата от тях
1.2.Събеседване

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания
2.1. Образование - висше, професионално направление - "Музикално и танцово изкуство" според Класификатора на областите на висше образование и професионално направление.
2.2. 0бразователно - квалификационна степен - "магистър"
2.3. Професионален опит - минимум пет години в съответното направление
2.4. Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; мениджърски умения
2.5. Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях
2.6. Познаване и прилагане на българското законодателство в областта на културата
2.7. Притежаване на комуникативна компетентност и умение за работа в екип

 

Като предимство се счита:
Владеене на чужд език
Компютърни умения

 

3. Необходими документи за участие в конкурса
3.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора
3.2. Професионална автобиография
3.3. Документ за завършено висше образование, професионално направление - "Музикално и танцово изкуство" с образователна степен "магистър" - оригинал и копие
3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата- /трудова или служебна книжка/ - оригинал и копие
3.5. Документ за самоличност- оригинал и копие
3.6. Медицинско свидетелство, издадено от болнично или поликлинично заведение /при прекъсване на трудовия стаж за срок над 3 месеца/
3.7. Свидетелство за съдимост
3.8. Документ за владеене на чужд език /ако притежава такъв/
3.9. Документ за компютърна подготовка /ако притежава такъв/
3.10. Писмено разработена концепция за развитие на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре" Стара Загора за срок от четири години, подробно разработена за първата от тях
а/ визия за мястото на ансамбъла сред останалите културни институти и организации в региона и страната
б/ стратегия за творческото развитие на ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност
в/ популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер
г/ съотвествие на концепцията с конкретната среда, в която работи ансамбълът
г.а./ демографски и културни особености, традиции и тенденции
г.б./ организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите
г.в./ политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал
д/ възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл
е/ финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране
ж/ поддържане и подобряване на материалната база на ансамбъла

 

4. Срок за заемане на длъжността - четири години

 

5. Документите за участие в конкурса от т.3.1 до т.3.10. включително се подават в гр.Стара Загора , бул."Цар Симеон Велики" 107, Община Стара Загора, ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
Писмената разработка на концепция за развитие на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"- Стара Загора за период от четири години, подробно разработена за първата от тях, се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик.

 

6. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в ст.707, ет.7 на Община Стара Загора.

 

7. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали