Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”

Размер на шрифта: A A A

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по професионално направление „Технически науки“, професионално направление на висшето образование: „Енергетика“, специалност:  „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.

2. Професионален опит: 2 години в област свързана с изпълняваните преки задължения за длъжността и/или придобит ІV младши ранг;

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

1. Тест;

2. Интервю.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, която се изисква за длъжността;

4. Копие на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Копие от документ за компютърна компетентност;

6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

7. Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

V. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в планирането на обекти на електрообзавеждането и електроснабдяването в Общината. Участва при организиране възлагането, изпълнението на проекти, строителство, стопанисване и опазването на ел.обекти на територията на Общината. Осъществява контрол на инвестиционни проекти, строителство на ел.обекти.  Съгласува инвестиционни проекти в част ЕЛ. Извършва контрол върху изразходването на общинските бюджетни средства за ел.снабдяване и ел.обзавеждане. Извършва проверки за функционирането на уличното осветление. Оценява вреди причинени в резултат на ел. аварии. Участва в комисии, дава становища и осъществява контрол относно ел.обзавеждането и ел.снабдяването в Община Стара Загора.

VІ. Основна заплата за длъжността: от 605 до 1800 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“.

VІІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107”  - Партер

2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg

Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали