Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”

Размер на шрифта: A A A

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по професионално направление „Технически науки“, професионално направление на висшето образование: „Енергетика“, специалност:  „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.

2. Професионален опит: 2 години в област свързана с изпълняваните преки задължения за длъжността и/или придобит ІV младши ранг;

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

1. Тест;

2. Интервю.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, която се изисква за длъжността;

4. Копие на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Копие от документ за компютърна компетентност;

6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

7. Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

V. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в планирането на обекти на електрообзавеждането и електроснабдяването в Общината. Участва при организиране възлагането, изпълнението на проекти, строителство, стопанисване и опазването на ел.обекти на територията на Общината. Осъществява контрол на инвестиционни проекти, строителство на ел.обекти.  Съгласува инвестиционни проекти в част ЕЛ. Извършва контрол върху изразходването на общинските бюджетни средства за ел.снабдяване и ел.обзавеждане. Извършва проверки за функционирането на уличното осветление. Оценява вреди причинени в резултат на ел. аварии. Участва в комисии, дава становища и осъществява контрол относно ел.обзавеждането и ел.снабдяването в Община Стара Загора.

VІ. Основна заплата за длъжността: от 605 до 1800 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“.

VІІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107”  - Партер

2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg

Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

Горещ телефон
за сигнали