Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Кадастър и регулация'

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №022-ДСл от 01.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността:

Началник на отдел „Кадастър и регулация“

в Дирекция „Строителство и инвестиции“ на Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът — 1 работно място.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Бакалавър;
2. Област на висшето образование - „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
З. Специалност - „Геодезия“ или „Геодезия, картография и фотограметрия”;
4. Ранг III младши и/или 4 години професионален опит;

 

III. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познаване на нормативната уредба за дейността на общините. Компютърни умения.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжностга, за която кандидатства;
з. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователна степен, професионално направление и специалност;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ за компютърни умения;
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатьт е работил като държавен служител;

 

VI. Mясто и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси” от 08.30 часа до 17.30 часа.VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики“ №107 - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg Телефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.VIII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и организира работата по прилагане, поддържане и обявяване схеми и планове по устройство на територията. Осъществява контрол по административното обслужване на гражданите във връзка с дейности по устройство на територията.


IX. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Горещ телефон
за сигнали