Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Стопанска политика"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №09-ДСл от 20.04.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

I. Конкурсът се обявява за длъжността: 
Началник на отдел
Отдел "Стопанска политика"
Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"
Община Стара Загора
   Брой работни места за които се обявява конкурсът - 1 работно място.

 

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
   1. Степен на завършено образование: Висше - Бакалавър;
   2. Професионална област: Без ограничение;
   3. Професионален опит: 4 години и/или;
   4. Придобит ранг: III младши;

 

III. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   1. Професионалният опит да бъде свързан и с управленски опит на длъжност, съгласно КДА и/или НКПД;
   2. Да притежават: управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност, компютърна компетентност.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:
   Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
   1. Тест;
   2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
   Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
   1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
   2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
   3. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
   4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидата е работил като държавен служител;
   6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
   7. Копие на документ за компютърни умения;

 

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:
   Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 14 дневен срок от датата на публикуването на обявата на конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, ет. 4, стая № 401, Отдел "Човешки ресурси" от 08:30 часа до 17:30 часа.

 

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
   1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107 - Партер
   2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg 
   Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/ 614-633.

 

VIII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
   Реализиране политиката на общината в компетенциите и задълженията, които Отдел "Стопанска политика" изпълнява. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейностите по управление на земеделски земи - публична и частна общинска собственост; предоставянето им под наем, отдаването под аренда. Контролира изпълнението на договорите. Регистрирането на пчелните семейства в землището на Стара Загора. Участва в дейности по управлението на общински горски фонд. Участва в дейности по категоризация и защита на потребителите.

 

IX. Границите на основната заплата, определена за длъжността:
   от 420 лв. до 1150 лв.

 

Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 18.05.2016 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали