Конкурс за заемане на длъжността Стажант-одитор в Звено "Вътрешен одит"

Размер на шрифта: A A A

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №03-ДСл от 10.01.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:
І. Конкурсът се обявява за длъжността:
Стажант-одитор в Звено „Вътрешен одит“ при Община Стара Загора.
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.
ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Да са дееспособни лица;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. Образование: Висше, с минимална образователно-квалификационна степен - „Бакалавър“, професионално направление „Икономика“;
4. В рамките на две години от назначаването „стажант-одиторът“ трябва да положи успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;
5. Професионален опит: не се изисква
6. Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши;
ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност и компютърна компетентност – Word, Excel;
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.
V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв;
5. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.
VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.
VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107” - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg
Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.
VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява. Участва в идентифицирането и оценка на рисковете, в оценяването адекватността и ефективността на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/. В изготвянето на препоръки за подобряване на дейностите и процесите в Общината. Изпълнява конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране на всички структури, програми, дейности и процеси в Общината и нейните разпоредители от по-ниска степен. Приоритетни области на дейност: Одитни ангажименти за съответната година.
ІХ. Минимален размер на основната заплата определена за длъжността: 460 лв
При назначаване на стажант-одитора размерът на индивидуална месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали