Конкурс за заемане на длъжността Управител на Звено "Приют за безстопанствени животни"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №10-00-1844 от 31.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността Управител на Звено „Приют за безстопанствени животни“ при спазване на следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование: Висше с мин. образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
1.2. Професионален опит – минимум 4 години;
1.3. Притежаване на компетенции и мениджърски умения, свързани с организацията и дейността на приюта; Способности за създаване на благоприятен климат и работа в екип;
1.4. Познаване на националното законодателство в областта на защита на животните и неговото приложение;
1.5. Компютърна грамотност;

Като предимство се счита: Работа с животни; владеене на чужд език; завършен курс за защита и хуманно отношение към животните, или курс за транспортиране на животни.

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Решаване на тест;
2.2. Писмена разработка по управленска тематика, свързана с дейността на Приюта и овладяване популацията на безстопанствените животни в Община Стара Загора;
2.3. Интервю;

3. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса;
3.2. Подробна автобиография/СV;
3.3. Копие от диплом за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен;
3.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива;
3.6. Копие от документ за компютърни умения;
3.7. Свидетелство за съдимост;

4. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите по т.3 се подават в Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 107, ст.401, Отдел “Човешки ресурси”, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса;

5. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване с нея при подаване на документите за участие в конкурса.

6. Допуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото за неговото провеждане в 3/три/ дневен срок след разглеждане на документите. Недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени за мотивите за недопускането им, като в 7 /седем/ дневен срок имат право да направят възражение пред работодателя.

За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали