Конкурси за възлагане на управлението на "Диагностично консултативен център - I" ЕООД и "Медицински център - I" ЕООД Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, и Заповеди № 10-00-288 №10-00-289 от 27.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува, че с Решения № 718, № 719 от 30.01.2017г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, са открити процедури за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с принципал Община Стара Загора:


1. „Диагностично консултативен център -I ” ЕООД град Стара Загора

2. „Медицински център -I ” ЕООД град Стара Загора

С Решенията са определени:

І. Изисквания към кандидатите:

 

1. Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областа на здравния мениджмънт.
2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, като притежаващите образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, да имат придобита специалност.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. Да разработят и представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период на управление, като съответното лечебно заведение ще предостави на кандидатите документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, в срока определен при обявяване на конкурса.

 

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:


1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер.
Към същото се прилагат всички останали документи, поставени в запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение и името на кандидата. В този плик са поставени два запечатани плика, плик № 1 и плик № 2, със съдържание както следва:

 

2. Плик №1 съдържа следните документи:
2.1. Автобиография
2.2. Копие от диплома за завършено висше образование
2.3. Копие от документи, установяващи трудовия стаж и професионален опит
2.4. Копие от документ за придобита специалност
2.5. Копие от документ, удостоверяващ квалификацията по „Здравен мениджмънт” със записан хорариум;
2.6. Свидетелство за съдимост;

3. Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

ІІІ. Документи се приемат в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, етаж 7, стая № 711, в срок до 04.04.2017г. / включително/, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30 ч.
ІV. Информацията, необходима за разработване на програма за развитието и дейността на лечебното заведение, кандидатите ще получат от съответното лечебно заведение, на основание подадено искане, депозирано в работно време, в срок до 04.04.2017 г.
V. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети на бъдещо развитие. Източници на финансиране на лечебното заведение. Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.
VI. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темите – предмет на събеседване и проект на договор за възлагане управлението на лечебните заведения, която може да се получи в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, етаж 7, стая №711, в срок 04.04.2017г.
VII. Отварянето на Плик № 1 от комисията за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, в присъствието на кандидатите за участие в конкурса, ще се състои на 05.04.2017г. в зала 203 на Община Стара Загора, както следва

• „Диагностично – консултативен център - I ” ЕООД Стара Загора – в 9.00 часа
• „Медицински център - I” ЕООД Стара Загора – в 9.30 часа '

VІІІ. Представяне на програмите за развитието и дейността на лечебните заведения и събеседване с допуснатите кандидати, ще се проведе в зала 203 на Община Стара Загора, както следва:

• „Диагностично – консултативен център - I ” ЕООД Стара Загора – на 05.04.2017г. от 10.00 часа
• „Медицински център - I” ЕООД Стара Загора – на 05.04.2017г. от 11.00 часа

Допълнителна информация може да се получи на тел. 042/614635- стая 405 и тел.042/614871 – отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали