Обява за подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“

1. Кратко описание на длъжността:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките и дейностите , за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки.
 • Участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на общината.
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на общината.
 • Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
 • Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход.
 • Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на общината.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен – професионален бакалавър.
 • Професионална област – икономически науки. Предпочитани специалности - Счетоводство, Финансов контрол, Финанси.
 • Професионален опит – не се изисква.

3. Допълнителни умения и квалификация:

Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

 • счетоводната отчетност в бюджетния сектор ( Единна бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните организации), вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното законодателство.
 • Реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
 • Компютърна грамотност: работа с WORD, EXCEL, счетоводен софтуер и електронна поща.

4. Необходими документи:

 • Подробна автобиография/СV.
 • Диплом за завършено средно и висше образование по изискваната специалност.

 

Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. С предимство ще се разглеждат документите на кандидати със средно икономическо образование.

Документите на кандидатите ще се приемат до 20.09.2018 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали