Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика".

1. Кратко описание на длъжността:

• Изготвяне на експертни анализи, оценки, становища и участие в разработването на проекти на нормативни актове.
• Разработване на методики и механизми и предоставяне на методически указания по прилагането на административни актове във връзка с дейността на отдела и дирекцията.
• Процесуално представителство пред съдилищата в страната и техните юрисдикции.
• Изготвяне на становища за правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, в областта на придобиването, регистрирането, управлението и разпореждането с общинска собственост.
• Изготвяне на предложения за промяна на действащите наредби на Общината и предложение до Общински съвет относно управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и учредяване на вещни права върху тях.
• Изготвя отговори на жалби, сигнали и предложения на граждани.
• Участие в процедури по прилагане на НРУУРОЖИ.
• Участва в подготовката на документациите за провеждане на търгове и конкурси.
• Участва в работни групи и комисии по конкретни проблеми, касаещи общинската собственост.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Висше юридическо образование.
• Професионален опит – минимум две години .

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Удостоверение за правоспособност.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

5. Вид заетост:

• До завръщане на титуляра /по заместване/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали