Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт", Отдел "Транспорт", Дирекция "Транспорт, чистота и екология"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността: 
• Изготвя становища и предлага решения по важни въпроси от дейността на администрацията свързани с транспорта.
• Изготвя становища, справки, докладни, протоколи и други за състоянието и актуалността на пътните знаци, светофарните уредби и пешеходните пътеки.
• Участва в комисии и дава становища по решаване на въпроси свързани с безопасността на движение по пътищата на територията на Община Стара Загора.
• Осъществява контрол за работата на светофарните уредби.
• Дава становища за изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране, съобразно нормативната уредба.
• Дава становища за полагане на хоризонтална маркировка на уличната мрежа на територията на Община Стара Загора.
• Извършва проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на Община Стара Загора.
• Дава становища за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби.
• Прави проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
• Изготвя анализ на съществуващото състояние на организацията на движението, пътната маркировка и светлинната сигнализация, отчита местоположението на пешеходните пътеки.
• Дава предложения за разработване на схеми за организация на движението.

 


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
• Минимална образователна степен бакалавър.
• Професионална област – технически или стопански науки.
• Професионален опит – минимум една година в областта на изграждането и поддръжката на хоризонтална и вертикална маркировка на уличната мрежа и други средства за сигнализация, съобразно нормативната уредба.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:  
• Компютърна грамотност.
• Много добро познаване на Закона за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, Наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.


4. Необходими документи:
• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2017 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали