Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

  Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции" в Община Стара Загора

  Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"   1. Кратко описание на длъжността: • Присъства при откриване…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Туризъм, спорт и младежки дейности" в Община Стара Загора

  Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Тракторист", Звено "Озеленяване и комунални дейности"

  Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Тракторист", Звено "Озеленяване и комунални дейности"   1.Кратко описание на длъжността: • Управлява и обслужва трактор с всички видове прикачни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Работник секач", Звено "Озеленяване и комунални дейности"

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Работник секач", Звено "Озеленяване и комунални дейности".   1.Кратко описание на длъжността:• Отсича и подрязва клони и стъбла на дървета с…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции" 1. Кратко описание на длъжността:• Присъства при откриване на строителната площадка…

Горещ телефон
за сигнали